Libris - Poslovno savjetovanje

Aktivirajte svoj potencijal

Najave događanja - aktualno

Radionica "Upravljanje ciljevima"

Radionica „Svijet tonova u svijetu poslovanja”

Radionica „Suzbijanje stresa u poslovanju"

Pilot radionica "Svijet riječi u svijetu poslovanja