Libris - Poslovno savjetovanje

Aktivirajte svoj potencijal

Europska jezična mapa

Standardni tečajevi

  • Tečajevi prema Europskoj jezičnoj mapi za odrasle (The European Language Portfolio for Adult Learners, ELP)
  • Librisovi standardni tečajevi skrojeni prema potrebama klijenta/grupe
  • Stadardni tečajevi obično traju 60 - 70 škh na školsku godinu; po dogovoru s klijentom mogući su i kraći ili duži moduli

Stupnjevi prema Europskoj jezičnoj mapi

  • Iskusni korisnik C1 i C2
  • Samostalni korisnik B1 i B2
  • Temeljni korisnik A1 i A2